8 voorstellen voor Europa

Als lid van Cooperatives Europe, de Europese tak van de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA), onderschrijft Febecoop memorandum van die eerste. Febecoop pleit voor een Europa dat prioriteit geeft aan een economie in dienst van de burgers in plaats van financiële markten; een Europa met een bloeiende, innoverende economie die openstaat voor alle ondernemingsmodellen; een Europa dat jonge ondernemers alle kansen en alle instrumenten geeft; een Europa dat starters en ondernemingen ondersteunt die de mens centraal stellen. Het is onze doelstelling om alle ondernemingsvormen gelijke kansen te bieden en erop toe te zien dat de coöperaties daarbij een volwaardige erkenning krijgen, zowel in het beleid ter ondersteuning van ondernemerschap en ondernemersgeest als in de vormingsprogramma’s voor toekomstige ondernemers. Daarom hernemen wij hieronder volledig het memorandum van Cooperative Europe (eigen Nederlandse vertaling van het oorspronkelijke Engelstalige document).

Download het document.

De kracht van samenwerking: een Europees succes

Coöperaties zijn belangrijke spelers in de opbouw van de Europese Unie. De bijdrage van coöperaties in de loop van de tijd was tweeledig. Enerzijds promoten ze de waarden die cruciaal waren voor de totstandkoming van Europa en anderzijds vertalen ze deze waarden in concrete kansen voor miljoenen Europese burgers.

Coöperatieve ondernemingen zijn eigendom van en worden beheerd door hun leden (consumenten, producenten, werknemers of lokale gemeenschappen) die een gelijkwaardige stem hebben in het zakelijke beheer en in de manier van winstverdeling. Ze bestaan in alle maten en gewichten, van micro-ondernemingen tot grote bedrijven, en ze onderzoeken voortdurend nieuwe vormen van ondernemerschap, zoals de deeleconomie. Ze zijn actief in alle sectoren van de economie, van industrie tot diensten, van gezondheid tot huisvesting, van landbouw tot de financiële sector, en van energie tot cultuur. Bedrijven die op een democratische, duurzame en sociale manier werken, zoals coöperaties, dragen bij aan de opbouw van een bredere sociale economie. Uiteraard zijn ze zeer goed geplaatst om bij te dragen aan de realisatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en ondersteunen actief de Europese Agenda 2030.

Cooperatives Europe, de Europese sector overschrijdende organisatie die het coöperatieve bedrijfsmodel promoot, vertegenwoordigt 140 miljoen vennoten, verenigt 176.000 coöperaties en verschaft werk aan 4,7 miljoen Europese burgers.

Een Unie voor de burger, door de burger

Ook al zijn coöperaties lokaal verankerd, toch is Europa voor hen van groot belang. Het Europese project is opgezet op basis van waarden als democratie, solidariteit en mensenrechten. In de loop van haar geschiedenis is de Europese Unie (EU) een pionier geweest op het gebied van sociale, economische en milieunormen, en getekend door successen op basis van samenwerking. Toch wordt het vermogen van de EU om belangrijke actuele problemen aan te pakken, zoals klimaatverandering, groeiende ongelijkheid, werkloosheid en de migratiecrisis, in toenemende mate in vraag gesteld. Bovendien maakt de opkomst van anti-Europese bewegingen de taak van de EU in deze kwesties er niet eenvoudiger op.

Cooperatives Europe ondersteunt een visie op de Europese politiek die focust op d burgers – die hen in het middelpunt van de agenda plaatst en die aan een sterke gemeenschap van landen bouwt, met alle respect voor de diversiteit, weigeren om op zichzelf terug te plooien. Coöperaties, samen met andere ondernemingen in de sociale economie, zijn veerkrachtige en concurrerende bedrijven die voldoen aan de behoeften van hun leden en/of de samenleving. Ze zijn in staat om gemeenschappelijke oplossingen te formuleren die de huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd bieden, en om sociale cohesie en duurzame groei en ontwikkeling te bevorderen.

Prioriteiten van coöperaties

Na een uitgebreide dialoog en reflectie met haar leden, en op basis van de beleidsteksten van het Europees Parlement en andere EU-instellingen, heeft Cooperatives Europe voor Europese beleidsmakers een ambitieus programma met samenhangende beleidsaanbevelingen geformuleerd:

  1. De sociale economie moet worden erkend als een pijler van de economie, met name om de sociale samenhang te bevorderen.
  2. De Europese pijler van sociale rechten (European Pillar of Social Rights – EPSR) moet een topprioriteit blijven op de Europese politieke agenda, vooral omdat hiermee gelijke kansen en inclusie gewaarborgd worden. Hiervoor moeten sociale investeringen en sociale wetgeving bevorderd worden.
  3. Het ondernemerschapsbeleid moet oog hebben voor de diversiteit aan bedrijfsmodellen, waarbij bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van coöperaties bij het ontwerpen van acties zoals financiering of onderwijs. Daartoe moet een passend en mogelijk regelgevend kader voor coöperaties worden ontwikkeld om een gelijk speelveld te waarborgen.
  4. Op het gebied van gendergelijkheid en vrouwelijk ondernemerschap moeten coöperaties worden erkend als belangrijke actoren voor de versterking van de positie van vrouwelijke ondernemers, evenals een van de voorkeursvormen van ondernemerschap van verschillende lidstaten voor werkgelegenheidskansen die gendergelijkheid bevorderen.
  5. Om zich op een eerlijke en duurzame manier te kunnen ontwikkelen, moet de deeleconomie ingepast worden in een Europees juridisch kader, dat innovatieve samenwerkingsmodellen bevordert.
  6. Bij internationale ontwikkeling buiten de EU moet het coöperatieve model worden gebruikt om het lokale privéinitiatief te versterken om de impact en de voordelen voor de planeet en de burgers te maximaliseren. Dit vergt een uitdrukkelijke erkenning van coöperaties in het externe investeringsplan van de EU.
  7. Investeer in de jeugd om jonge mensen de kans te geven om projecten inzake coöperatief ondernemerschap te ontwikkelen.
  8. Bouw een economie voor de toekomst. Europa moet verdere bepalende stappen zetten om te komen tot een duurzame en milieubewuste economie – waarbij alle belanghebbenden in de samenleving worden betrokken – en een op de burger gerichte economie die in staat is om een beter evenwicht te vinden tussen de lokale en de mondiale economie.

Tot slot vragen wij om een permanente en constructieve dialoog met de Europese instellingen om samen aan het Europa van morgen te bouwen.

Download het document.

Gepubliceerd op:

Ga terug naar overzicht