Informatienota: Reparatiewet van 28 april 2020: wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

 

SAMENVATTING

Op 28 april verscheen een reparatiewet die een aantal wijzigingen aanbracht aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Daarin ook een aantal wijzigingen die betrekking hebben op coöperatieve vennootschappen en waarvoor Febecoop geijverd heeft.

De belangrijkste zijn:
– Voortaan kan je in de statuten ook de termen “vennoot”, “coöperant” of “lid” in plaatsvan “aandeelhouder” gebruiken.
– In de statuten moet je niet langer regels opnemen met betrekking tot benoeming, het
ontslag en de bevoegdheden van de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur.
– Alle vennoten en niet alleen wie aanwezig of vertegenwoordigd was op de algemene
vergadering kan inzage krijgen in het aanwezigheidsregister. Voor de juristen, boekhouders en andere “”completisten” heeft Febecoop voor u reparatiewet
tot in de kleinste details geanalyseerd.

I. INLEIDING

1. Principe

De wet van 28 april 2020 bracht een aantal wijzigingen aan in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Ook met betrekking tot coöperatieve vennootschappen zijn er een aantal veranderingen; Een gecoördineerde versie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de ‘WVV’), waarin deze wijzigingen zijn opgenomen, is beschikbaar via: www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pllanguage=nl&la=N&cn=2019032309&table_name=wet

De wijzigingen in de artikelen in boek 1 tot en met 3 van de WVV die betrekking hebben op coöperatieve vennootschappen hebben betrekking op de gebruikte terminologie of bestaan uit enkele technische details.De wijzigingen in boek 6 van de WVV zijn te vinden in artikels 117 tot 133 v an de Wet van 28 april 2020 en worden in deze nota toegelicht.

2. Overzicht

Deze informatienota bestaat uit drie delen:
(i) enkele belangrijke inhoudelijke wijzigingen met betrekking tot de coöperatieve
vennootschap (titel II)
(ii) enkele inhoudelijke aanpassingen met weinig impact die gemeenschappelijk zijn voor
coöperatieve vennootschappen (CV), besloten vennootschappen (BV) en/of
naamloze vennootschappen (NV) (titel III); en
(iii) zuiver technische aanpassingen (al dan niet specifiek voor het CV) (titel IV).

II. BELANGRIJKE INHOUDELIJKE WIJZIGINGEN VOOR CV’S

3. Mogelijkheid om de termen “vennoten”, “coöperanten” of “leden” te gebruiken

Artikels 6:2 en 6:6 van het WVV (1) worden gewijzigd om coöperatieve vennootschappen toe te staan om in hun statuten andere termen dan ‘aandeelhouder’ te gebruiken. Het is nu dus mogelijk dat een coöperatieve vennootschap de termen ‘vennoten’; ‘coöperanten’, ‘leden’ of een andere soortgelijke benaming in de statuten gebruikt om te verwijzen naar ‘aandeelhouders’. Hiermee wordt ingegaan op een vraag van o.a. Febecoop. Wij menen dat “vennoten, coöperanten of leden” passendere termen zijn voor de unieke transactierelatie die de inbrenger van middelen met zijn/haar coöperatieve vennootschap heeft dan “aandeelhouder”

4. Soorten effecten

Er wordt een nieuwe alinea ingevoegd aan het artikel 6:19 van het WVV (2) met betrekking tot de
effecten die door een coöperatieve vennootschap kunnen worden uitgegeven. Pro memorie : tot dusver kon een coöperatieve vennootschap (behalve als ze actief is in de financiële sector) enkel aandelen op naam met stemrecht en obligaties uitgeven. Deze wijziging is het resultaat van de wens van sommige coöperatieve actoren om de numerus clausus op het uitgeven van diverse types effecten voor coöperatieve vennootschappen af te schaffen. Er is dus een soort tussenvorm aangenomen om bepaalde coöperatieve vennootschappen toe te staan andere types effecten dan de toegestane aandelen met stemrecht en obligaties uit te geven, maar dit geldt alleen voor vennootschappen die onderworpen zijn aan “een bijzonder reglementair statuut”. We zien niet welke coöperatieve vennootschappen, met uitzondering van de coöperatieve vennootschappen die actief zijn in de verzekeringssector (en die reeds onder de uitzondering van de derde alinea vielen), vandaag aan deze criteria voldoen. In de praktijk verandert deze aanpassing dus weinig of niets.

5. Overdracht van het dagelijks bestuur

Het artikel 6:67 van het WVV (3) wordt gewijzigd om de verplichting te schrappen om in de statuten regels op te nemen voor de benoeming, het ontslag en de bevoegdheden van de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur. Een dergelijke verplichting was niet voorzien voor naamloze vennootschappen (NV), maar wel voor coöperatieve vennootschappen (CV) en besloten vennootschappen (BV). De drie teksten zijn nu op elkaar afgestemd. Deze beslissingen moeten dus worden genomen door het bestuursorgaan dat de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur aanwijst.

6. Inzage in de aanwezigheidslijst van de vergaderingen

Artikel 6:76 van het WVV (4) wordt, net als de equivalenten daarvan in boek 5 (BV) en 7 (NV), gewijzigd: elke vennoot kan voortaan inzage krijgen in het aanwezigheidsregister van de algemene vergadering;

7. Uitkeringen

Artikel 6:117 van het WVV (5) , dat betrekking heeft op ‘uitkeringen’ in het algemeen, wordt gewijzigd omdat, door elke vorm van uitkering te bedoelen, het ook van toepassing kan zijn op andere personen dan de aandeelhouders alleen (bv. bestuurders die tantièmes hebben ontvangen). Deze verduidelijking wordt daarom toegevoegd (dit is ook het geval in boek 5).

8. Strafrechtelijke aansprakelijkheid

Artikel 6:128 van het WVV (6) wordt gewijzigd om te specificeren dat enkel de beslissing van het bestuursorgaan om uitkeringen te doen die de liquiditeit van de vennootschap aantasten (en niet het ontbreken van een verslag van het bestuursorgaan of de commissaris, bijvoorbeeld) strafbaar is. Dezelfde wijziging is ingevoerd in boek 5 met betrekking tot de BV.

III. GEMEENSCHAPPELIJKE AANPASSINGEN VOOR CV, BV EN/OF NV

9. Register 

Artikel 6:25 van het WVV (7), wordt, net als de equivalenten daarvan in boeken 5 en 7, licht gewijzigd en bepaalt dat het register voortaan alleen nog de naam en het adres van de zetel van een vennoot met rechtspersoonlijkheid moet bevatten en niet langer zijn ondernemingsnummer.

10. Gedematerialiseerde effecten

Artikel 6:29 van het WVV (8) , dat betrekking heeft op gedematerialiseerde effecten, is gewijzigd op basis van een wijziging in de equivalente artikelen daarvan in boeken 5 en 7 met betrekking tot BV’s en NV’s. De wetgever lijkt echter uit het oog te hebben verloren dat alleen obligaties gedematerialiseerd kunnen worden in een coöperatieve vennootschap en dus dat een uitzondering op lid 3 (dat bepaalt dat “Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde effecten en, in voorkomend geval, de soort waartoe deze behoren, wordt in het register van de effecten op naam, ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of, in voorkomend geval, van de erkende rekeninghouder wanneer artikel 6:38 wordt toegepast.”) voor obligaties betekent dat dit
lid 3 nooit van toepassing zal zijn (behalve dan te overwegen dat effecten die door coöperatieve vennootschappen onderworpen aan een bijzonder reglementair statuut kunnen worden uitgegeven, gedematerialiseerd kunnen zijn).

11. Bevoegdheden van de algemene vergadering

Artikel 6:85 van het WVV (9) bepaalt nu uitdrukkelijk dat de bevoegdheid om de statuten te wijzigen
bij de algemene vergadering ligt. Dit is gewoon een verduidelijking, die vanzelfsprekend is, maar die niet uitdrukkelijk in boek 5 of boek 6 werd voorzien. Bovendien wordt artikel 6:69 van het WVV (10) , evenals de equivalenten daarvan in boek 5 en 7, gewijzigd om ervoor te zorgen dat de bepalingen die van toepassing zijn op de algemene vergaderingen meer in overeenstemming zijn met de bepalingen betreffende het bestuursorgaan: beperkingen van de bevoegdheden van het bestuursorgaan zijn niet tegenwerpbaar aan derden, zelfs niet wanneer ze worden gepubliceerd, en het is daarom logisch, a contrario, dat de uitbreiding van de bevoegdheden van de algemene vergadering ook niet tegenwerpbaar is aan derden.

IV. ENKELE TECHNISCHE AANPASSINGEN

12. Definitie 

Artikel 6:1 van het WVV, in de Franse versie, is als volgt gewijzigd: “In de Franse tekst van artikel
6:1, § 1, eerste lid, derde zin, van hetzelfde Wetboek wordt het woord ‘objet’ vervangen door het woord ‘but’ (11) .
Dit is niet meer dan een terminologische wijziging om het meer in overeenstemming te brengen
met de rest van de tekst en om de Franse tekst in overeenstemming te brengen met de Nederlandse tekst.

13. Statutaire beperkingen op de overdraagbaarheid van aandelen

Artikels 6:54 en 6:56 van het WVV 12 met betrekking tot de overdracht van aandelen worden gewijzigd, evenals de equivalenten daarvan in boek 5: een verwijzing naar artikel 6:54 wordt namelijk verplaatst naar artikel 6:56, gewijzigd als gevolg van een opmerking van de Raad van State met betrekking tot de consistentie van de tekst en maakt het mogelijk om zowel de contractuele als de statutaire beperkingen van de overdraagbaarheid van aandelen te bestrijken.

14. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Artikel 6:61 van het WVV (13) is enigszins gewijzigd, alleen in de Franse versie, zoals het equivalent
daarvan in boek 5, om te specificeren dat zelfs wanneer meerdere bestuurders de vennootschap mogen vertegenwoordigen, zij dit ieder voor zich mogen doen als de vennootschap dat wenst. Dit is gewoon een verduidelijking die de Franse tekst in overeenstemming brengt met de Nederlandse tekst.

15. Uitsluiting van vennoten

Artikel 6:123 van het WVV (14) met betrekking tot de uitsluiting van vennoten wordt gewijzigd omdat de vorige tekst niet coherent was in zijn verwijzing naar een ander artikel: « De verwijzing naar artikel 6:120 heeft in werkelijkheid louter betrekking op § 1; dit dient te worden verduidelijkt. Artikel 6:120, § 1, tweede lid, 4°, is echter niet van toepassing in de situatie als bedoeld in artikel 6:122: in dat geval is het duidelijk dat alle aandelen worden bedoeld, en heeft de in 4° bedoelde termijn van zes maanden geen zin. Alleen de betalingstermijn is van toepassing. Daarom wordt voorgesteld die termijn rechtstreeks in artikel 6:123 te vermelden. De formulering wordt gewijzigd om die in overeenstemming te brengen met die in de artikelen 6:121 en 6:122 ». Een soortgelijke wijziging is ingevoerd in boek 5.

16. Ontbinding

Artikel 6:125 van het WVV (15) wordt gewijzigd om te zorgen voor een betere samenhang van de
tekst met artikel 2:71 van het WVV. Dezelfde wijziging bestaat voor boek 5.

 

NOTEN

1 Artikels 118 en 119 van de Wet van 28 april 2020: “Artikel 6:2 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met het volgende lid: De aandeelhouders kunnen in de statuten ‘aandeelhouders’, ‘vennoten’; ‘coöperanten’ of ‘leden’ worden genoemd, dan wel een soortgelijke benaming dragen.”.; “Artikel 6:6 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met het volgende lid: “In de in het Frans gestelde statuten mogen voor het Nederlandse begrip
‘aandeel’, de Franse begrippen ‘action’ dan wel ‘part’ worden gebruikt.”

2 Artikel 120 van de Wet van 28 april 2020: “In artikel 6:19 van hetzelfde Wetboek, wordt tussen het derde en het vierde lid, een lid ingevoegd, luidende: “Een coöperatieve vennootschap die is onderworpen aan een bijzonder reglementair statuut mag evenwel andere effecten uitgeven dan diegene die zijn bedoeld in de voorgaande leden: 1° voor zover het gaat om effecten waarvan de uitgifte is toegestaan onder het reglementair statuut waaraan de vennootschap is onderworpen; en 2° voor zover dergelijke uitgifte verzoenbaar is met het coöperatieve doel als bedoeld in artikel 6:1.”

3 Artikel 126 van de Wet van 28 april 2020: “In artikel 6:67, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt de zin “Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid wordt geregeld bij de statuten.”opgeheven, en wordt in de Franse tekst het woord ‘ge’ opgeheven.”

4 Artikel 128 van de Wet van 28 april 2020: “In artikel 6:76 van hetzelfde Wetboek worden de woorden ‘Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst in zoverre de statuten dit toelaten” vervangen door de woorden “Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.”.

5 Artikel 130 van de Wet van 28 april 2020: “In artikel 6:117, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ‘van de aandeelhouders terugvorderen’ vervangen door ‘terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist.’

6 Artikel 133 van de Wet van 28 april 2020: “In artikel 6:128, 3°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ‘eerste’ ingevoegd tussen de woorden ‘artikel 6:116’ en het woord ‘overtreden’.

7 Artikel 121 van de Wet van 28 april 2020: “In artikel 6:25, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ‘zetel en identificatienummer bedoeld in artikel 2:24, § 1, 3°, en § 2, 3°’ vervangen door de woorden ‘en zetel’.

8 Artikel 122 van de Wet van 28 april 2020: “In artikel 6:29 van hetzelfde Wetboek wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende: ‘In afwijking van het derde lid, wordt voor obligaties het totale bedrag van de gedematerialiseerde effecten in het register vermeld en niet het aantal.’

9 Artikel 129 van de Wet van 28 april 2020: “In artikel 6:85 van hetzelfde Wetboek wordt vóór het eerste lid een lid toegevoegd, luidende: ‘De algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten.’

10 Artikel 127 van de Wet van 28 april 2020: “In artikel 6:69, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ‘tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs’ vervangen door de woorden ‘ook al is ze openbaar gemaakt’.

11 Artikel 117 van de Wet van 28 april 2020.

12 Artikels 123 en 124 van de Wet van 28 april 2020: “In artikel 6:54, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ‘en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen’ opgeheven.; “In artikel 6:56 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de eerste zin, wordt het woord ‘Overeenkomsten’  vervangen door de woorden ‘De statuten of overeenkomsten’.; 2° in de tweede zin, wordt het woord  ‘Ze’ vervangen door het woord ‘Overeenkomsten’; 3° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende ‘Een overdracht in strijd met overdrachtsbeperkingen die in regelmatig openbaar gemaakte statuten zijn opgenomen, kan aan de vennootschap of derden niet worden tegengeworpen, ongeacht
de goede of kwade trouw van de overnemer, zelfs wanneer de statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.’

13 Artikel 125 van de Wet van 28 april 2020: “In de Franse tekst van artikel 6:61, § 2, eerste lid, tweede zin, van hetzelfde Wetboek wordt het woord ‘stipuler’ vervangen door het woord ‘prévoir’ en worden de woorden ‘désignés à cet effet, ou par plusieurs administrateurs agissant’ vervangen door de woorden ‘agissant seuls ou’.

14 Artikel 131 van de Wet van 28 april 2020: “In artikel 6:123, § 3, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden tussen de woorden overeenkomstig artikel 6:120r en de woorden ‘In dit geval’ de woorden ‘§ 1. Dat bedrag moet, tenzij de statuten anders bepalen, uiterlijk in de maand volgend op de uitsluiting worden betaald’ ingevoegd; 2° in het eerste lid worden de woorden ‘In dit geval zijn het 1° en 2°, van artikel 6:120, § 1, tweede lid, niet van toepassing" vervangen door de woorden’ In dit geval zijn de termijnen als bedoeld in artikel 6:120, § 1, tweede lid, 1°, 2° en 4°, niet van toepassing’.

15 Artikel 132 van de Wet van 28 april 2020: “In artikel 6:125 van hetzelfde Wetboek wordt het derde lid opgeheven.”.