Federale en Vlaamse steunmaatregelen voor ondernemingen ingevolge COVID-19 (1)

Federale en Vlaamse steunmaatregelen voor ondernemingen ingevolge COVID

(voor de tekst in PDF zie link hierboven)

Onze overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen om er voor te zorgen dat zo weinig burgers als mogelijk ziek worden. Maar ook jouw coöperatie moet in deze coronatijden zo gezond mogelijk blijven. Zowel de federale als de Vlaamse overheid voorzien een hele reeks steunmaatregelen. Wij maakten een selectie van de maatregelen waarvan we vermoeden dat ze voor jouw coöperatie nuttig kunnen zijn. 

Wij hebben het goede voornemen om deze inventaris regelmatig te actualiseren. Voor de volledigheid verwijzen we evenwel naar de websites van de diverse overheidsdiensten (zie infra)

1.Federale steunmaatregelen 

Maatregelen met betrekking tot de sociale zekerheid

 

 

Werkgevers die werknemers tijdelijk werkloos moeten stellen, zullen hiervoor een beroep kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. In tegenstelling tot vroegere interpretaties wordt er daarbij geen onderscheid meer gemaakt tussen een volledige en een gedeeltelijke sluiting en vervalt het onderscheid tussen economische werkloosheid en werkloosheid wegens overmacht. Alle aanvragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zullen dus automatisch worden aanvaard. De werkgever moet zijn aanvraag niet meer uitgebreid verantwoorden, maar enkel COVID-19 als reden opgeven. 

Tijdelijke werkloosheid is er ook voor wie samenwoont met een coronapatiënt en daardoor niet kan gaan werken. Geneesheren mogen een specifiek afwezigheidsattest uitschrijven in deze laatste situatie.

Duur

Deze versoepelde toegang tot de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt in principe voor de periode tussen 13 maart tot 30 juni 2020.

Procedure

De aanvraag en aangifteprocedure worden vereenvoudigd. Als werkgever zal je nog maar één formulier moeten indienen, waarop de gegevens staan die nodig zijn om de uitkering te berekenen en te betalen.

Meer info vind je op de website van de RVA.

 

 

Werkgevers kunnen de betaling van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid voor de eerste twee kwartalen van het jaar uitstellen tot 15 december 2020.

Het uitstel is automatisch voor de sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting. Andere ondernemingen die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven, zullen een uitstel van betaling kunnen krijgen op basis van een verklaring op eer. 

 

 

Als je economische moeilijkheden ondervindt om de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid te betalen, kan je voor de eerste twee kwartalen van 2020 een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen. Je kan daardoor maandelijks afbetalen voor een maximum van 24 maanden. De forfaitaire vergoedingen, toeslagen en interesten voor laattijdige betalingen zijn geheel of gedeeltelijk vrijstelbaar, op voorwaarde dat alle verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen zijn betaald. 

 

 

Sommige werknemers doen hun werk voortaan bijna volledig vanuit hun privéwoning. Als je een vergoeding van 126,94 euro per maand betaalt als vergoeding voor de kosten voor verwarming, elektriciteit, bureaumateriaal, enz., moet je daar geen sociale zekerheidsbijdragen op betalen. Deze vergoeding kan je toekennen aan alle werknemers die van thuis uit werken en dus ook zonder dat de werkgever en werknemer een formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten. De vergoeding voor thuiswerk wordt fiscaal beschouwd als een kost eigen aan de werkgever en wordt aldus niet toegevoegd aan de belastbare basis bij de werknemer.

 

 

Aan werknemers die tijdelijk werkloos zijn, kennen bepaalde sectorale cao’s een aanvullende vergoeding toe. Sommige werkgevers doen dat vrijwillig.

In dat geval zijn daar geen RSZ-bijdragen op verschuldigd, zolang de som van de tijdelijke werkloosheidsuitkering, het RVA complement (5,63 euro per dag in een zes-dagenstelsel) en de aanvullende vergoeding het normale nettoloon van de werknemer niet overstijgt.

Maatregelen met betrekking tot fiscaliteit

 

 

Je krijgt automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Dit uitstel geldt voor:

BTW

Betaling voor: 

Bedrijfsvoorheffing 

 

 

Kan je aantonen dat de betalingsmoeilijkheden een rechtstreekse link hebben met het COVID-19 virus, dan kan je de betaling (tot en met 30 juni 2020) spreiden op maandelijkse basis. Bovendien zullen er op deze bedragen geen boetes noch nalatigheidsinteresten geheven worden. Om aanspraak te maken op deze gunstmaatregel moet je een aanvraag indienen vanaf het moment dat je de problemen vaststelt. Op dat moment moet je het bewijs leveren van de financiële moeilijkheden. Dit kan via aanduiding van een daling in het omzetcijfer, annulering van bestellingen of leveringen, mogelijke kettingreacties, of gerelateerde bedrijven die moeilijkheden ondervinden. Het is de fiscale administratie die bepaalt of een spreiding van betalingen mogelijk is.

 

 

Voor de betaling van de vennootschapsbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boetes wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

 

 

Kan je aantonen dat je in financiële problemen zit door toedoen van het COVID-19 virus, dan kan je kiezen voor een gespreide betaling van de vennootschapsbelasting. De betaling kan opgesplitst worden over de periode van enkele maanden. Deze maatregel geldt voor de periode tot en met 30 juni 2020. De gespreide betaling geeft geen aanleiding tot boetes of nalatigheidsinteresten.

Financiële maatregelen

 

 

Ondernemingen die voor de coronacrisis “levensvatbaar” waren, krijgen zonder dat er kosten aangerekend worden betalingsuitstel voor lopende leningen tot 30 september. Onder ‘levensvatbaar’ moet je verstaan: bedrijven zonder betalingsachterstand of met een betalingsachterstand van minder dan 30 dagen.

 

 

De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen.

Het gaat om een totaal waarborgbedrag van 50 miljard euro. 

Alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verstrekt, zullen onder de garantieregeling vallen.

2. Vlaamse steunmaatregelen

 

 

Het zal binnenkort mogelijk zijn om bij VLAIO een corona hinderpremie aan te vragen als jouw onderneming gedeeltelijk of volledig moet sluiten ingevolge de federale richtlijnen. De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van € 4.000. Indien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode na 5 april 2020 wordt verlengd, zal de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag van haar locatie een bijkomende sluitingspremie ontvangen. Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. 

 

 

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/Z uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand. Daarvoor wordt € 100 miljoen vrijgemaakt. Hierdoor kunnen ondernemingen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/Z.

 

 

 

 

De bestaande Vlaamse aanmoedigingspremie om werknemers aan te moedigen deeltijds te werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 68 en € 172. Hij kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020. De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden.

 

Lijst van relevante websites

Indien je alle Federale Steunmaatregelen wil raadplegen, surf je naar:

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-de-economische

https://financien.belgium.be/nl/coronavirus

https://rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen

Indien je alle Vlaamse steunmaatregelen wil raadplegen, surf je naar:  

https://vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

https://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst