Netwerk

We promoten de coöperatieve principes en verdedigen het coöperatief ondernemerschap op verschillende niveaus. We nemen onze rol op in een aantal doelgericht gekozen socio-economische instanties op regionaal, nationaal en internationaal vlak.

Internationaal

Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA). Koepel van nationale federaties uit 95 landen. Verdedigt het coöperatieve ondernemingsmodel bij internationale overheden en promoot het bij een ruim publiek. Voor Febecoop zijn de ICA en haar algemene vergadering belangrijke inspiratiebronnen om internationale coöperatieve evoluties en waarden naar de Belgische context te vertalen.

Europa

Cooperatives Europe. Intersectorale koepel die vertegenwoordiging en erkenning van coöperatieve sector bij de Europese instellingen versterkt, zodat het Europees beleid ter bevordering van het ondernemerschap rekening houdt met coöperaties. Febecoop maakt deel uit van de raad van bestuur van deze organisatie. We werken de acties mee uit en volgen verwezenlijkingen op de voet op.

België

Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC). Verenigt de ruim 500 coöperaties en groeperingen erkend door de FOD Economie. Febecoop is lid van de algemene vergadering, zit de commissie Communicatie voor en zetelt in het bureau van de Raad.
Gewesten

Vlaams gewest

Coopkracht. Overlegplatform van de coöperaties in Vlaanderen met zo’n 30 leden. Febecoop is lid van Coopkracht en richtte deze organisatie in 2008 mee op.

Fairfin en Financité. Febecoop zetelt in de adviescommissie die de raden van bestuur van Fairfin en Financité adviseert over de toekenning van een label voor financiële producten aan vzw’s (obligatieleningen) en coöperaties (uitgifte van aandelen).

Sociaal-economische raad van Vlaanderen (SERV). Brengt de Vlaamse werkgevers en werknemers samen voor overleg en advies over sociaal-economische thema’s. De commissie Sociale Economie is voor de sociale economie en de coöperaties het formeel overlegorgaan met de Vlaamse overheid. Febecoop vertegenwoordigt namens Coopkracht de coöperaties in de commissie Sociale Economie van de SERV.

Stuurgroep Coöperatief Ondernemen Vlaamse Overheid. Deze stuurgroep adviseert de Vlaamse overheid (=kabinet en beleidsvoorbereidende administratie) over hoe haar beleid coöperaties kan ondersteunen. Febecoop maakt deel uit van deze stuurgroep.

Trividend. Het Vlaams participatiefonds voor de sociale economie. Febecoop is lid van de raad van bestuur en vertegenwoordigt P&V Verzekeringen in de algemene vergadering.

Waals gewest

Agence pour l’Entreprise et l’Innovation (AEI). Agentschap voor Bedrijf en Innovatie dat de economische activering coördineert. Sinds adviesbureaus in dit werkveld zijn opgenomen, neemt Febecoop net zoals andere erkende adviesbureaus voor de sociale economie deel aan de discussies die AEI organiseert. Die discussies vinden plaats in het dader van de strategische conferentie van de adviesbureaus met als doel : de ontwikkeling van de coöperateive economie in Wallonië ondersteunen.

Carolidaire. Financieringstool voor de social profit economie in de regio Charleroi. Febecoop vertegenwoordigt P&V Verzekeringen in dit orgaan.

ConcertES. Vzw aangeduid door het Waals Gewest om de sector van de sociale economie te vertegenwoordigen. Volgt de wetgevingen over sociale economie en analyseert statistieken. Febecoop neemt vanuit de raad van bestuur en het bureau deel aan de strategische leiding van het overlegplatform.

Conseil Wallon de l’Economie Sociale (CWES). Waalse Raad voor de Sociale Economie. Adviseert de Waalse regering over alles wat sociale economie aangaat en over de uitwerking van acties en projecten in dit domein. Febecoop zetelt in deze raad.

Société wallonne pour l’Economie sociale marchande (Sowecsom). Waalse Vereniging voor de Social Profit Economie. Febecoop zetelt in het begeleidingscomité voor de invoering van de Brasero-maatregel die aan Sowecsom is toevertrouwd. Deze maatregel is gecreëerd om de oprichting van burgercoöperaties te stimuleren en te faciliteren, door de private middelen aan te vullen met evenredige publieke middelen.

Brussels gewest

Brusoc. Ondersteunt de oprichting en ontwikkeling van kleine bedrijfjes in kwetsbare buurten en steunt sociale inschakelingsinitiatieven in het Brussels Gewest. Febecoop vertegenwoordigt P&V Verzekeringen in de raad van bestuur van Brusoc.

Coopcity. Febecoop zetelt in alle bestuursorganen van dit FEDER-project. Het komt voort uit een partnerschap tussen zeven organisaties actief in Brussel en ondersteunt de oprichting en ontwikkeling van sociale-economieprojecten met het coöperatieve systeem als middel.