Winstuitkering in coronatijden: interim- of tussentijdse dividenden?

In deze coronatijden staat het uitkeren van dividenden ter discussie. Ook binnen de coöperatieve wereld zoeken bestuurders naar creatieve oplossingen om enerzijds de solvabiliteit van hun coöperatie te vrijwaren en anderzijds hun vennoten toch niet in de kou te laten staan. Zo stelde een coöperatie ons de vraag of het mogelijk is om op de komende statutaire jaarvergadering een beperkt interim dividend goed te keuren en op het einde van het jaar, als de storm gaan liggen is en de bedrijfseconomische schade beperkt blijft een bijkomend dividend uit te keren.

Het antwoord van Febecoop:

De betekenis van het woord  “interimdividend is eigenlijk het uitkeren van winst van het lopende boekjaar of het vorige boekjaar zolang de jaarrekening nog niet goedgekeurd is Die term wordt bovendien gebruikt als het bestuursorgaan daarover  beslist in plaats van de Algemene Vergadering. Dat kan enkel als dat principe letterlijk in de statuten opgenomen is: 

Art 6.114 “De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. De statuten kunnen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 6:115 en 6:116 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”

In voornoemde vraag gaat het eigenlijk om een “tussentijds dividend“.  Een tussentijds dividend wordt zoals een ‘gewoon dividend’ toegekend door de algemene vergadering. Het verschil met een gewoon dividend is dat een tussentijds dividend niet toegekend wordt door de zgn. jaarvergadering, die de jaarrekening goedkeurt en de winst bestemt, maar door een ‘bijzondere algemene vergadering’, die op gelijk welk moment van het boekjaar gehouden kan worden. 

Concreet: als een coöperatieve vennootschap dit systeem willen toepassen, dan beslist ze op de gewone jaarvergadering binnenkort over een beperkt dividend en stelt ze een tweede AV op het einde van het jaar in het vooruitzicht op voorwaarde dat storm tijdig gaat liggen om daar een tweede keer over een bijkomend dividend te beslissen. Deze AV kan doorgaan zonder aanwezigheidsquorum en kan beslissen met een gewone meerderheid.  

Let wel: in beide gevallen moet je de nieuwe solvabiliteits- en liquiditeitsregels in acht nemen. 

Ter herinnering: 

  1.   Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is, ten gevolge daarvan negatief zou worden of indien de statutair onbeschikbare reserve hierdoor zou aangetast worden.
  2. Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden.

    Wat deze dubbele test betreft, kan je je bij onzekerheid altijd laten bijstaan door een dienstverlener als Coopfabrik

© Febecoop april 2020